ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

IMG_20181107_214031_406.jpg