ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

Bonne Fête de l’Indépendance nationale (9 novembre 1953 – 9 novembre 2018)

AKP Phnom Penh, le 08 novembre 2018 —