ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបីយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ –