ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ប្រទេសហ្វីលីពីនគាំទ្រ និងអបអរការបោះឆ្តោតនៅកម្ពុជា

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោក ហោ សេងគ្រី៖