ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

60e anniversaire des relations diplomatiques Cambodge-Chine (19 juillet 1958-19 juillet 2018)

AKP Phnom Penh, July 19, 2018—

Photo: AKP