ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ទស្សនៈកូនខ្មែរ៖ សម រង្ស៊ី ធ្វើឲ្យកិត្តិយសជាតិអាប់ឱន!

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ —

(អត្ថបទខាងលើនេះ ជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធ)