ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ាសុីនពីកំរិតSDទៅកំរិតFull HD