ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក 22-10-2018