ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

2e Cambodia Travel Mart attirerera plus de participants

AKP Phnom Penh, le 02 octobre 2018 -- Le deuxième Cambodia Travel Mart (CTM 2018), qui se tiendra du 11 au 13 octobre au Centre de conférence et d’exposition Koh Pich à Phnom Penh, attirera plus de participants que l'événement précédent.…

Foreign Exchange Rates in Cambodia

AKP Phnom Penh, October 02, 2018 – The following are the foreign exchange rates against the Riel (Cambodian Currency) released by the National Bank on, October 02.

ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយ ម៉ោង៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី២ខែកញ្ញា  …

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា https://www.youtube.com/watch?v=-L2MYfg-T1I&feature=youtu.be

អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរ ទិវាមនុស្សចាស់ ១តុលា

គ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន អាយ៉ៃឆ្លងឆ្លើយ៖ អបអរសាទរ ទិវាមនុស្សចាស់ ១តុលា និពន្ធដោយ៖ លោក លី ហាក់សេង ច្រៀងដោយ៖ លោក កែប ផេង និង លោកស្រី អ៊ូច សាវី ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃ អគ្គនាយដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖…

ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ ថ្ងៃទី១ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា https://www.youtube.com/watch?v=i4O98KxWJMM&feature=youtu.be