ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

Samdech Techo Hun Sen thăm hỏi nói chuyện thân mật với công nhân lao động gần 20.000 người ở tỉnh…

Đài phát thanh quốc gia FM 96 MHz, Ngày 13-12-2018 Vào sáng ngày 12 tháng 12 năm 2018 Somdech Techo Hun Sen, Thủ tướng chính phủ hoàng gia Campuchia đã xuống thăm hỏi và nói chuyện thân mật với công nhân lao động gần 20.000 người…

Thủ tướng HUN SEN khẳng định cuộc họp của hội đồng văn hóa châu Á có ý nghĩa quan trọng mở ra…

(នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ៖ ការជួបប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបើកទំព័រថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជាតិ) Đài phát thanh quốc gia Campuchia FM 96 Mhz, Ngày 16…

Thủ tướng Samdech Techo HUN SEN khẳng định cuộc họp của hội đồng văn hóa châu Á có ý nghĩa quan…

(នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ៖ ការជួបប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី មានសារៈសំខាន់ក្នុងការបើកទំព័រថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិផ្នែកវប្បធម៌ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃមនុស្សជាតិ) Đài phát thanh quốc gia Campuchia FM 96 Mhz, Ngày 16…

Thủ tướng HUN SEN chia sẻ 5 khuyến nghị cho Diễn đàn Nghị viện AP

(នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចែករំលែកអនុសាសន៍៥ចំណុច ក្នុងវេទិកាអាស៊ី- ប៉ាស៊ីហ្វិក) Đài phát thanh Quốc gia Campuchia FM 96 Mhz, Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Ngày 15-01 này, Samdech Techo Hun Sen, thủ tướng chính phủ Hoàng…