ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃ បកស្រាយការអនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពី ការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទោសរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងថៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —