ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ ទ្វេភាគី កម្ពុជា-ឥណ្ឌូណេស៊ីលើកទី៤ ពីថ្ងៃទី០៣-០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ —