ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

洪森首相率领柬埔寨高级代表团访问老挝越南

(សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសឡាវ និងវៀតណាម)

金边国家FM96Mhz广播电台

金边,2018年12月05日星期三

【金边讯】为了巩固柬埔寨于边境国家的合作友谊,洪森首相于本月5日开始率领国家高级代表团访问老挝越南。

陪同洪森亲王访问老挝与越南两国的政府高级官员分别是,副总理兼国防部部长狄班、副总理兼外交国际合作部部长巴速坤、国务部长兼国家边境事务机构主席华金鸿、国务部长兼公共工程运输部部长孙占托、矿产能源部部长瑞赛、司法部部长翁旺瓦特纳、商业部部长班苏萨、教育青年体育部部长洪尊那隆等,以及柬埔寨总商会代表。

亲王将于12月5至6日访问老挝,并于12月6至8日访问越南。对老挝与越南的访问,是洪森2018年以来第14和第15次出访。(李春美)