ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

柬埔寨 – 尼泊尔即将推出直航

(កម្ពុជា – នេប៉ាល់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការស្តីពីការបើកជើងហោះហើរត្រង់លើវិស័យអាកាសចរស៊ីវិល)
金边国家FM96MHz广播电台

金边,2018年12月02日星期日
【金边讯】在柬埔寨总理洪森亲王 对尼泊尔的正式访问中,两国签署了关于近期开通直飞航班合作协议。这是2018年11月30日 根据总理助理部长 高金欢的确认。

在访问期间,柬埔寨总理洪森亲王 于2018年11月30日会见了尼泊尔总统比迪娅·德维·班达里(Bidhya Devi Bhandari)女士。
洪森亲王在会上时告诉总统尼泊尔女士关于签署四项协议。亲王指出:“这项协议可以促进我们两国之间的直航,柬埔寨航空公司或尼泊尔航空公司可以直接飞行。

洪森亲王表示,这个协议是促进两国人民之间关系的一部分,亲王很久以前就想来尼泊尔访问,以及这次访问开始提高两国外交关系。

与此同时,尼泊尔总统对 柬埔寨总理洪森亲王在尼泊尔的访问 表示非常高兴,并敦促两国建立更强大的关系。

女士指出:“我一直梦想可以开通与其他国家,包括柬埔寨,尤其是佛教信仰国家的飞行,使尼泊尔更具联系。”

她补充说,尼泊尔是佛教的土地和佛陀的哲学,所以代表尼泊尔,她很高兴签署柬埔寨和尼泊尔之间的联系,并鼓励贸易商尼泊尔也参与该部门。

应该强调的是,柬埔寨王国和尼泊尔联邦民主共和国在1964年确认了外交关系,但直到1999年9月7日,两国在经过一段时间的中断后才重新建立起来。这是柬埔寨王国政府领导人第一次到访尼泊尔首都加德满都。(莊金汉)

(资源:柬埔寨王国政府洪森首相的官方脸书)