ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

柬政府发表声明:柬埔寨境内不会发生任何种族歧视现象

(អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជុំវិញកង្វល់របស់ពលរដ្ឋរឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុពាក់ព័ន្ធជនជាតិចិន, រាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងវិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្ដិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់)

金边国家FM96MHz广播电台

金边,2018年11月28日星期三

【金边讯】柬埔寨王国政府于2018年11月27日发表声明,回应近期国人担忧西哈努克省西哈努克市中国人问题的一些担忧,强调柬埔寨境内不会发生任何种族歧视的现象。据通告称,柬埔寨王国政府高度重视部分同胞近期在社交网发表涉及中国人在西哈努克的事件言论。同时,部分媒体为了自己的利益,报道了这些问题。

政府已经和正在采取严厉的措施,加强该地区的安全、社会保障和公共秩序。例如,按照柬埔寨现行法律,先后扣押部分外国旅客,并将他们遣返回原住国。通告强调,王国政府拥有明确的法律,不允许柬埔寨境内发生任何种族歧视的现象。

鉴于这些活动符合柬埔寨王国总理洪森亲王的政策,他在国家和国际活动中极力吸引投资商和游客,参与柬埔寨国家经济发展。 同时,王国政府深切希望各级当局继续按照洪森总理颁布实施的国家投资与旅游政策执法。有必要地阻止任何引起心理战和种族歧视等现象的发生,避免国家声誉与繁荣受损。

王国政府还感谢所有同胞们和外国友人,敬请保持尊严和遵守柬埔寨王国法律,保障社会秩序、安全和经济发展,为柬埔寨国家、人民、投资商和游客利益着想。(金燕)

(资源:柬埔寨高棉日报)