ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

司法部:报道虚假信息需承担法律责任

(អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌៖ អ្នកសារព័ត៌មានបរទេសណាដែលមានបំណងអាក្រក់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីកម្ពុជាត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់)

金边国家FM96MHz广播电台

金边,2018年11月27日星期二

【金边讯】柬埔寨司法部发言人指出,对柬埔寨报道不实,称柬埔寨允许外国建立军事基地的国际媒体必须负起法律责任。司法部发言人曾玛琳于2018年11月24日出席以“柬埔寨是否需要外国在境内建立军事基地”为主题的圆桌会议上,如是表示。他表示,总部设在外国的国际媒体恶意报道虚假新闻,试图破坏柬埔寨现有的和平与中立,或者蓄意迫使柬埔寨动乱,这些媒体必须负起柬埔寨和国际法律的责任。国际媒体怀有恶意歪曲事实对柬埔寨报道绝对要负责任,其中必须负起两种责任:第一,职业道德上的责任;二,法律上的责任。他还表示, 到底这些媒体需不需要负起法律责任,由政府来决定。
“柬政府完全可以根据国家和国际法律法规去追究该媒体的法律责任,如:要求这些媒体按照自己的职业道德对柬埔寨公开道歉,或者更正之前的虚假报道。”然而,若这些媒体拒绝公开道歉或更正,柬政府可以通过国际法律或外交关系,要求这些媒体所在的国家政府对其采取法律措施。(李春美)

(资源:柬埔寨中文社区网)