ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន
Browsing Category

French

Le Cambodge marque la Journée mondiale du nettoyage

AKP Phnom Penh,le 15 septembre 2018 -- Les gens de différentes couches sociales, en particulier les jeunes, ramassent les déchets d’espaces publics de Phnom Penh ce matin dans le cadre des activités organisées…

ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ម៉ោង៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី១៥…

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា https://www.youtube.com/watch?v=M4BMrzFX_ic&feature=youtu.be

ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង ម៉ោង២០ថ្ងៃទី១៤  …

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេស​នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា https://www.youtube.com/watch?v=q1t4aI8t-So&feature=youtu.be

Prochaine visite du ministre cambodgien des AE au Japon

AKP Phnom Penh, le 14 septembre 2018 -- Prak Sokhonn, vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, effectuera une visite de travail au Japon les 18 et 19 septembre prochains, à…

Le Premier ministre Hun Sèn arrive à Phnom Penh

AKP Phnom Penh, le 13 septembre 2018 -- Le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sèn (photo 1) arrive cet après-midi à l'aéroport international de Phnom Penh, après avoir participé à la 15e Exposion…