ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ ថ្ងៃទី០៦ និងម៉ោង៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០៧…

https://youtu.be/w87yxQNvAzQ ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨ និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា…

https://youtu.be/9lDISvCxLj4 ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិ កម្ពុជា

ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន្ត គាំទ្រចំពោះការរិតបណ្តឹងព័ត៌មានដែលផ្សាយធ្វើឲ្យបះពាល់ដល់ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរ

ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម សុខ ឥសាន្ត សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានតាមបណ្តាញសង្គមតេឡេក្រាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដានេះ…

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា…

https://www.youtube.com/watch?v=nNoAK87NCIE&feature=youtu.be ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨ និងម៉ោង១០ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា…

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨ និងម៉ោង១០ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ https://www.youtube.com/watch?v=G7CWR_WSKbg&feature=youtu.be

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី០៥ និងម៉ោង៦ព្រឹកថ្ងៃទី៦…

https://www.youtube.com/watch?v=n67L4eqUuTQ&feature=youtu.be ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា…

https://www.youtube.com/watch?v=8pGcYhQWkbk ព័ត៌មានជាសំលេង របស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ព្រឹកនេះក្រសួងព័ត៌មានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ…

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ដោយ លោកចេម ហួត ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី៤នខែកក្កដានេះបានបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ តាម គេហទំព័រ…