ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

Photo Documentary: Activities of the Late King-Father Samdech Preah Norodom Sihanouk

AKP Phnom Penh, October 14, 2018 —

Photo: Royal Palace