ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ទស្សនៈនយោបាយ៖ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ចាញ់គ្រប់វិញ្ញាសា ! (Video inside)