ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

PM Hun Sen and His Spouse Celebrate 9th Day of Kan Ben Festival

AKP Phnom Penh, October 03, 2018 —

Prime Minister Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen and his spouse Samdech Kittiprittbandit Bun Rany Hun Sen, President of the Cambodian Red Cross, celebrated this morning the 9th day of the two-week Kan Ben Festival.

The celebration took place at Champuos Kaek pagoda located in Sangkat Prek Pra, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh.

The Premier and his spouse offered food and other necessary stuff to the Buddhist monks and donated some funds for the pagoda’s development.

The 14-day Kan Ben Festival started since Sept. 25 and will last until Oct. 8. It is an annual ritual that the Cambodian people go to pagodas to offer foodstuff to the monks. They believe that the monks will then convey the offerings to their late ancestors.

Kan Ben is part of “Pchum Ben” Festival or the Festival for the Dead, one of the biggest festivals in Buddhism. This religious festival, which falls on the fifteenth day of Kan Ben, is to celebrate this year on Oct. 9.

By Khan Sophirom