ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១ នីតិកាលទី៦ នាថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ —