ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

listen to morning news in Englihs on RNK (14.09.18.)