ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាលេខ ១៨៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨