ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្អាកលក់និងពិសារគ្រឿងស្រវឹង មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងថ្ងៃបោះឆ្នោត

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការផ្អាកលក់និងពិសារគ្រឿងស្រវឹង មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត និងថ្ងៃបោះឆ្នោត

ផលិតជាសម្លេងដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា