ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបង្ហាញពីផែនទីការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងថ្ងៃបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨