ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ទស្សនាវដ្តី AKP ឆ្នាំទី១ លេខ០១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨